Plasmafabriek Sanquin

Privacyverklaring Sanquin Plasma Products B.V.

versie mei 2018

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018 en komt in de plaats van eerdere versies. SPP kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De aangepaste versie van de verklaring wordt op onze website geplaatst.

Van plasma tot geneesmiddel - een zaak van iedereen

Sanquin Plasma Products BV (SPP) is een dochter van de stichting Sanquin Bloedvoorziening. SPP verwerkt ingezameld plasma - o.a. van donors van Sanquin Bloedbank - tot geneesmiddelen. Deze plasmageneesmiddelen zijn bedoeld voor mensen met aandoeningen zoals stollings- en immuunziekten, of voor mensen die in aanraking zijn gekomen met bijvoorbeeld hepatitis A of B.

Welke persoonsgegevens verzamelt SPP, hoe en voor welke doeleinden?

SPP beschikt over de persoonsgegevens van patiënten, klanten, behandelaren, medewerkers en relaties en over gegevens van plasmadonaties. Sommige gegevens zijn vertrouwelijk of gevoelig. In ieder geval zijn ze allemaal persoonlijk. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Naam, adres en telefoonnummer, om een relatie te kunnen benaderen;
  • Het identificatienummer van een plasmadonatie, te gebruiken voor medicijnproductie.

SPP verzamelt gegevens die u zelf aan ons verstrekt als patiënt, medewerker, klant, behandelaar of relatie en SPP kan gegevens ontvangen van derden (zoals behandelaren).

SPP gebruikt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het administreren van donaties waaruit geneesmiddelen gemaakt worden;
  • Het bewaken van de veiligheid van de te produceren en geproduceerde geneesmiddelen;
  • Het behandelen en afhandelen van klachten en bijwerkingen;
  • Het uitvoeren, registreren en rapporteren van klinisch onderzoek;
  • Het onderhouden van een register van relaties;
  • Het onderhouden van een personeelsadministratie.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Hoe zorgt SPP ervoor dat uw gegevens veilig zijn, en hoe lang bewaart SPP persoonsgegevens?

SPP treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dus beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Meer informatie over wie uw persoonsgegevens kan inzien

De algemene regel is dat SPP persoonsgegevens bewaart zolang ze nodig zijn, maar in geen geval langer dan vijf jaar, tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo rust op sommige gegevens een wettelijke bewaartermijn zoals bepaald in Nederlandse of Europese wetgeving voor geneesmiddelen.

Verstrekt SPP informatie aan derden?

De aard van onze activiteiten brengt mee dat SPP gegevens in sommige gevallen deelt met derde partijen, zoals de European Medicines Agency (EMA). Ook zijn er instanties die het functioneren van SPP controleren en toetsen, bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Medewerkers van deze instanties kunnen ook inzage hebben in gegevens.

In bepaalde gevallen kan SPP persoonsgegevens delen met betrouwbare derden voor het uitvoeren van bepaalde diensten (bijv. hostingprovider of telefonische ondersteuningsdienst). Dergelijke derden zijn verplicht uw gegevens adequaat te beveiligen en uitsluitend volgens onze instructies te verwerken. Met ieder van deze partijen heeft SPP een schriftelijk contract waarin deze aspecten zijn geregeld.

Daarnaast kan SPP geaggregeerde, niet tot de persoon herleidbare informatie delen met derden. SPP zorgt ervoor dat deze niet-persoonlijke informatie niet herleid kan worden tot specifieke personen. Verder kan SPP uw persoonsgegevens delen met toezichthouders en opsporingsinstanties, indien SPP hiertoe wettelijk verplicht is.

Welke rechten heeft u?

Als patiënt, klant, behandelaar of relatie heeft u het recht om inzage te krijgen van uw persoonsgegevens die bij SPP geregistreerd zijn, om onjuiste gegevens te laten verbeteren en om in bepaalde gevallen te verzoeken om uw gegevens te laten wissen. U heeft ook het recht om in bepaalde gevallen te vragen om beperking van of bezwaar te maken tegen de verwerking, of om overdraagbaarheid van gegevens te vragen.
Om zeker te zijn dat u degene bent die een verzoek doet voor uw gegevens, vraagt SPP u om u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming intrekken. Vanaf dat moment zal SPP geen nieuwe gegevens van u verzamelen. Het is rechtmatig dat SPP gegevens, die verzameld zijn voordat u uw toestemming introk, blijft gebruiken.

Meer informatie over de inzage in uw eigen persoonsgegevens

Contact opnemen met SPP

Heeft u een vraag over het gebruik van persoonsgegevens? U kunt die stellen via onderstaand adres:

Sanquin Plasma Products BV
Ter attentie van de SPP Privacy Officer,
Postbus 9190
1006 AD Amsterdam
SupportSPP@sanquin.nl

Vindt u dat SPP bovenstaande regels niet of niet goed naleeft? Of wilt u om een andere reden een klacht indienen? U kunt dit melden via bovenstaande postbus of email adres.
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de AP via:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Tel.: 088 1805 250

Namens de Stichting Sanquin Bloedvoorziening geeft de Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan SPP advies en informatie over de bescherming van persoonsgegevens, en houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door SPP.
De Functionaris Gegevensbescherming van Sanquin kunt u bereiken via het FG-contactformulier